Summervakanz

                                                                                       Aktiviteiten an der Summervakanz

                                                               D'Aktivitéiten fir Summervakanz sinn all ausgbucht. Et sinn keng Platzen mei frai.

Endlech ass et souwait, och dëst Joer fannen nees eis Vakanzaktivitéiten am Summer statt.

Thema dëst Joer ass "Waasser"

Kanner kennen moies teschend 8 an 9 Auer bei eis kommen, dono geet zesummen Kaffi gedronk an dann starte mir an den Dag eran. All Dag ass verschidden um Haff. Kanner gesin eis Déieren, Sie ginn gefiddert an bestaunt an mettes ginn jeweils nach verschidden aaner flott Aktivitéiten zesummen gemaach. Natiirlech geet och mol zesummen gekach a gebak.

Hei sinn Datumer:

 5. - 9. August 2019  --> Kanner vun 4 - 12 Joer  ausgebucht

12. - 14. August  --> Kanner vun 3 - 7 Joer ausgebucht

19. - 23. August  --> Kanner vun 4 - 12 Joer ausgebucht

                                                                26. - 30. August  --> Kanner vun 4- 12 Joer ausgebucht

                                                                                                  Villmols Merci

Ärt A-Schmatten Team  :-)